Qira Financiare

Qiraja Financiare përfaqëson një marrëdhënie kontraktuale, në të cilën Qiradhënësi delegon të drejtën e përdorimit dhe zotërimit të makinës ose pajisjes tek Qiramarrësi me kërkesë të këtij të fundit, për një periudhe të caktuar kohe dhe kundrejt një pagese periodike në drejtim të Qiradhenësit, e cila quhet “kësti i qirasë financiare”.

Qiraja Financiare, është një mënyrë shumë e lehtë dhe e shpejtë financimi për automjetin tuaj personal ose nevojat e biznesit tuaj për automjete, makineri e pajisje pune nga Raiffeisen Leasing Sha. E drejta e pronësisë transferohet tek Qiramarrësi pas pagesës së këstit të fundit të qirasë financiare brenda ditës.

Qiradhënia financiare është e rregulluar juridikisht në bazë të ligjit Nr. 9396, datë 12.5.2005 I përditsuar mbi Qiranë Financiare në Republikën e Shqipërisë.


Avantazhet e Qirase Financiare: