Ne ju ofrojmë

Veprimtaria kryesore e Raiffeisen Leasing sha është Qiraja Financiare – e cila është një kontratë afatmesme ose afatgjatë ku qiradhënësi I transferon qiramarrësit pjesën më të madhe të rreziqeve dhe përfitimeve që lidhen me pronësinë e asetit. Edhe pse qiradhenësi mban pronësinë mbi asetin, aseti regjistrohet në librat kontabel dhe amortizohet nga qiramarrësi. Në kushtet e taksimit, qiramarrësit I lejohet të zbresë shpenzimet e amortizimit dhe shpenzimet e interesit të qirase financiare nga tatimi i fitimit. Kombinimi i përkryer i strukturës qiramarrëse – qiradhënëse, dhe avantazhet tatimore e bën financimin e aseteve përmes qirasë financiare shumë terheqës në tregun financiar në Shqipëri.

Lexo më shumë

Shprehje Interesi