Dokumentat

Biznes

Aplikantët biznes përfshijnë të gjithë Personat Fizik dhe Personat Juridik të rregjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Dokumentat që duhen për aplikantet biznes janë si më poshtë:

 • Informacion për biznesin dhe ortakët.
 • Pasqyrat financiare dhe FDP-të.
 • Për Personat Fizik që nuk dorëzojnë bilance, përmbledhja vjetore e FDP për vitin e mbyllur.
 • Vërtetim nga E-albania në lidhje me detyrimet tatimore të subjektit.
 • ID të ortakut/ve dhe administratorit.
 • Kopje të QKR, Statut i kompanisë, Akt Themelimi.
 • Kopje të licensave për biznesin nëse ka.
 • Çdo dokument tjetër që mund të gjykohet nga Raiffesing Leasing në momentin e vendim-marrjes.

Kushtet dhe termat per autovetura

 Produkti

Autovetura të reja (deri në 3.5 ton)

Autovetura të përdorura (deri në 3.5 ton)

Vlera minimale e parapagimit në %

10% deri në 30% në varesi të çmimit të makinës

10% deri në 30% në varësi të çmimit të makinës

Afati i ripagimit në vite

6

5

Afati i mjetit në fund të qirasë financiare në vite

6

8

Vlera maksimale e blerjes së mjetit pa TVSH – EUR

100,000 

70,000

Vlera maksimale e financimit EUR

97,500 

59,500

Mënyra e ripagimit

Këst i rregullt mujor

Këst i rregullt mujor

 

 • Norma e interesit ne lek per individet do te jete :

Duke filluar nga Bono Thesari + (3% deri ne 6%),minimumi duke nisur nga 5.5%

 

 • Norma e interesit ne EURO do te jete :

Duke filluar nga Euribor + (4% deri ne 6.5%),minimumi duke nisur nga 5.5%

 • Komisioni i administrimit:

Duke nisur nga 1-2% ne varesi te shumes se financimit

 

Për më shumë informacion dhe detaje kontaktoni me stafin e Raiffeisen Leasing.

Nxitoni të bëni zgjedhjen tuaj për të plotësuar nevojat tuaja dhe të biznesit tuaj.

Llogaritësi mujor për këstet e Qirasë Financiare

Ky llogaritës mund të përdoret edhe gjatë jetës së Qirasë Financiare. Në këtë mënyrë ju keni mundësinë të përllogarisni këstin tuaj duke iu referuar Normave Bazë të publikuara si dhe shumës e afatit të mbetur të kontratës.

Shuma e Financimit

Norma e Interesit

Afati I Qirasë Financiare (në muaj)

Kësti mujor (qira financiare)

0