Kushtet, Proçedurat dhe Dokumentet

Kushtet e Përgjithshme të financimit:

Proçedura:
Proçedura për realizimin e një marrëveshje për financimin me Qira Financiare është shumë e thjeshtë, e shpejtë dhe nuk kërkon asnjë garanci shtesë (kolateral) si në rastin e kredive bankare. Ajo konsiston në hapat e mëposhtëm:

Dokumente për të gjithë aplikantët:

Lista e dokumentave për individë të punësuar (rrogëtarë):

Lista e dokumentave për Persona Fizik dhe Juridik (fotokopje)