Dokumentat

Të gjithë klientët potencial që marrin pagën në sistemin bankar dhe/ose janë të siguruar mund të aplikojnë për financim të makinave me anë të qirasë financiare. Klientë potencial janë pronarë të bizneseve me të ardhura nga biznesi i tyre dhe ata që kanë të ardhura nga qiraja apo të ardhura të tjera të deklaruara.

Dokumentat të cilat paraqiten për aplikim për qira financiare janë si më poshtë:

 • Vërtetim page shoqëruar me statement bankar ku arkëtohet paga
 • Dokument nga e-albania për pagën e tyre
 • Patentë
 • Çertifikatë familjare
 • Dokument identifikimi
 • Kopje fature OSSHE
 • Kontratë qiraje dhe nxjerrje llogarie bankare ku arkëtohet qiraja
 • Dokumenta që verifikojnë të ardhura të tjera dhe nxjerrje llogarie bankare ku arkëtohet kjo e ardhur
 • Për aplikimet e ortakëve të biznesit, duhet bilanci I kompanisë nëse do aplikojë me të ardhura nga biznesi

Kushtet dhe termat për autovetura

 Produkti segmenti Individë

Autovetura të reja (deri në 3.5 ton)

Autovetura të përdorura (deri në 3.5 ton)

Triçikël – deri në 3.5 ton

Skafe të reja dhe të përdorura

Vlera minimale e parapagimit në %

10% deri në 30% ne varesi te çmimit te makinës

15% 

30%

30%

Afati i ripagimit në muaj

6

5

5

6

Jetëgjatësia e mjetit në fund të qirasë financiare (në vite)

6

8

5

10

Vlera maksimum e blerjes së mjetit pa TVSH në EUR

100,000 

70,000

15,000

200,000

Vlera maksimale e financimit në EUR

97,500 

59,500

10,500

140,000

Mënyra e ripagimit

Këst i rregullt mujor

Këst i rregullt mujor

Këst i rregullt mujor

Këst i rregullt mujor

 • Norma e interesit ne lek per individet do te jete :

Duke filluar nga Bono Thesari + (3% deri ne 6%),minimumi duke nisur nga 5.5%

 

 • Norma e interesit ne EURO do te jete :

Duke filluar nga Euribor + (4% deri ne 6.5%),minimumi duke nisur nga 5.5%

 • Komisioni i administrimit:

Duke nisur nga 1-2% ne varesi te shumes se financimit

Për më shumë informacion dhe detaje kontaktoni me stafin e Raiffeisen Leasing.
Nxitoni të bëni zgjedhjen tuaj për të plotësuar nevojat tuaja dhe të biznesit tuaj.

Llogaritësi mujor për këstet e Qirasë Financiare

Ky llogaritës mund të përdoret edhe gjatë jetës së Qirasë Financiare. Në këtë mënyrë ju keni mundësinë të përllogarisni këstin tuaj duke iu referuar Normave Bazë të publikuara si dhe shumës e afatit të mbetur të kontratës.

Shuma e Financimit

Norma e Interesit

Afati I Qirasë Financiare (në muaj)

Kësti mujor (qira financiare)

0