Rreth nesh
Leasing
Cfare eshte Leasing?
Kushtet, Procedurat dhe Dokumentet
Archive
Ne ju ofrojme
Publikime
Asete ne Shitje
Rreth Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank
Shqip
English
 
  Kontakt

Raiffeisen Leasing Sh.a
Blv. B. Curri, ETC building, 10th floor, Tirana
Tel:  + 355 4 2 274 920
Fax: + 355 4 2 232 524
E-mail: leasing@raiffeisen.al
Web: www.raiffeisen-leasing.al

 
 
Kushtet, Procedurat dhe Dokumentet
 Kthehu  

 

 Kushtet e Pergjithshme te financimit

 • Monedhane EUR dhe LEK.
 • Financimi deri ne 90% te vleres se makines ose pajisjes.
 • Nuk ka limit ne shume financimi.
 • Afati i financimit ne EUR/LEK 12 - 84 muaj.
 • Interes konkurues nga 4% deri 8.5% ne Euro
 • Keste te barabarta qe perfshijne pjese kapitali + interes mujor.
 • Garanci eshte makina/aseti qe blihet me siguracion full kasko ose siguracion per makineri dhe pajisje.
 • Shpenzim administrativ deri 1.5% te vleres se financimit.

 Procedura

Procedura per realizimin e nje marrveshje Leasing eshte shume e thjeshte dhe e shpejte dhe nuk eshte e kondicionuar nga garanci shtese si ne rastin e kredive bankare. Ajo konsiston ne hapat e meposhtem:

 • Ju zgjidhni objektin e per te cilin kerkoni financim, prane prodhuesit ose shitesit te autorizuar.
 • Ju paraqisni aplikimin per financim me leasing dhe dokumentet e kerkuara per procesin e aprovimit.
 • Pas aprovimit te qerase financiare dhe firmosjes se kontrates, ju duhet te beni pagesen e parapagimit. si edhe shpenzimet e tjera qe mund te lidhen me kete kontrate.
 • Ne momentin e marrjes ne dorezim te automjetit ose pajisjes ju do te firmosni protokollin e marrjes ne dorezim.  

 Dokumentet

 Dokumente per te gjithe aplikantet:

 • Oferta e Shitesit/Koncesionerit
 • Kerkesa per Financim e plotesuar dhe firmosur nga aplikanti (prane Raiffeisen Leasing)
 • Dokument Identifikimi (pasaporte, leternjoftim, ose certifikate lindje me fotografi)
 • Patente qarkullimi (ne rastin e autoveturave)
 • Certifikate familjare

 Lista e dokumenteve per individe te punesuar (rrogetare)

 • Vertetim nga punedhenesi per pagesen.
 • Te njejtat dokumente edhe per bashke-qiramarresin (bashke-qiramarresit).

 Lista e dokumentave per Persona Fizik dhe Juridik (fotokopje)

 • Vendimi i Regjistrimit ne Gjykate: Akti i Themelimit dhe Statuti i Shoqerise (vetem per personat jurdik)
 • Kodi Fiskal/NIPT
 • Kopje e licenses se aktivitetit
 • Pasqyrat financiare te kompanise
 • Ekstrakti nga QKR (Qendra Kombetare e Regjistrimit)

 

 
 
Kërko
 
Publikime
 
 
 

Raiffeisen Leasing International
  Home       Disclaimer       Imprint      
© RLAL 2008